Rybársky poriadok

MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK

Pre pstruhové revíry SRZ MO Švedlár, platný od 01. 01. 2019.

 • v pstruhových vodách sa lov rýb riadi podľa § vykonávacej vyhlášky.
 • na rieke Hnilec č.3 revír – P – č. 4 – 0570 – 4 – 1 je povolený lov na umelú mušku a prívlač od 16.04. do 30.09., ostatné spôsoby lovu sú zakázané.
 • na vodnej nádrži Uhorná, revír – P – č. 4 – 0870 – 4 – 1 je povolený lov na umelú mušku a prívlač od 16.04. do 30.09., ostatné spôsoby lovu sú zakázané.
 • privlastňovanie rýb sa riadi podľa vykonávacej vyhlášky.
 • v jednom dni lovu si loviaci môže privlastniť len dva kusy pstruha potočného alebo lipňa tymianového alebo kombináciu týchto rýb
 • v kalendárnom roku si člen môže ponechať len 40-ks pstruha potočného a lipňa tymianového.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Švedlár na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre držiteľov miestnych rybárskych povolení na rybolov v revíroch SRZ MO Švedlár v súlade so zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Z.z., vydáva nový miestny rybársky poriadok platný od 01.01.2019 do odvolania.

ROZSAH PLATNOSTI MIESTNEHO POVOLENIA

Tento miestny rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch SRZ MO pre držiteľa miestneho povolenia na rybolov. Tieto podmienky a práva platia aj pre držiteľov hosťovacích povolení.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Pre výkon rybárskeho práva držiteľov povolení na rybolov v revíroch SRZ MO Švedlár platia tieto zásady:

 • 1. Pri muškárení sa smú používať len umelé mušky v počte 1 až 3 na náväzci.
 • 2. Loviť ryby v pstruhových vodách smie najviac 3 dni v týždni, pred začatím denného lovu musí byť dochádzka k vode označená dátumom a každý úlovok zapísaný hneď po ulovení.
 • 3. Po ukončení lovu si smie loviaci ponechať ulovené kusy lososovitých rýb.
 • 4. Pravdivo vyplnený záznam o dochádzke k vode vo vodách pstruhových musí byť odovzdaný do 15.01. nasledujúceho roku.
 • 5. Každý, kto loví ryby je povinný mať pri sebe meradlo, podberák a uvolňovač háčikov.
 • 6. Zákaz lovu rýb na živú a mŕtvu rybku.

Každý člen SRZ, vykonávajúci rybárske právo na revíroch SRZ je povinný mať pri sebe doklady oprávňujúce k výkonu rybárskeho práva. /platné povolenie na rybolov, platný rybársky lístok, členský preukaz/ tieto doklady na požiadanie kontrolných orgánov je povinný bezodkladne predložiť.

LOVNÉ MIERY A DOBA HÁJENIA RÝB

Pstruh potočný – 27 cm od 01.09. do 15.04.
Pstruh dúhový – 27 cm od 01.01. do 15.04.
Sivoň potočný – 27 cm od 01.01. do 15.04.
Lipeň – 33 cm od 01.01. do 31.05.

 

DENNÝ ČAS LOVU RÝB NA -P – VODÁCH

 • apríl a september od 06:00-20:00 hod.
 • máj a august od 05:00-21:00 hod.
 • jún a júl od 04:00-22:00 hod.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

UPOZORNENIE

Rybár loviaci v revíroch SRZ MO Švedlár je povinný mať pri sebe tieto dokumenty:

 • Miestny rybársky poriadok
 • Povolenie na rybolov
 • Rybársky lístok
 • Členský preukaz

Ak rybár loviaci ryby zistí náhlu zmenu správania rýb, alebo sa mení čistota vody, je povinný túto zmenu bezodkladne nahlásiť rybárskemu hospodárovi  na tel.č.: 0905 899 239.