POZVÁNKA

Výbor SRZ – MO Švedlár, vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, konanú dňa 11. 03. 2023 o 10:00 v Mníšku nad Hnilcom (obecná sála nad reštauráciou).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru SRZ – MO Švedlár za rok 2022
 5. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 6. Správa o zarybnení revírov v roku 2022
 7. Správa KK k hospodáreniu v roku 2022
 8. Návrh plánu hlavných úloh  SRZ – MO Švedlár na rok 2023
 9. Návrh plánu zarybnenia na rok 2022
 10. Diskusia
 11. Prestávka
 12. Správa  návrhovej komisie a schválenie uznesenia z VČS
 13. Záver

Ing. Ivančo Lukáš                                                Majkut Pavol
tajomník SRZ – MO                                          predseda SRZ – MO