Výbor SRZ – MO Švedlár pozýva svojích členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 19. marca 2022 o 10:00 v Mníšku nad Hnilcom, v obecnej sále pri obecných lesoch Mníšek nad Hnilcom s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej a volebnej  komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti výboru SRZ – MO Švedlár za rok 2020 a 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
6. Správa o zarybnení revírov v roku 2021
7. Správa KRK k hospodáreniu za rok 2021
8. Návrh plánu hlavných úloh  SRZ – MO Švedlár na rok 2022
9. Návrh plánu zarybnenia na rok 2022
10. Diskusia
11. Voľby do výboru a kontrolnej komisie SRZ – MO Švedlár
12. Prestávka
13. Správa volebnej a návrhovej komisie a schválenie uznesenia z VČS
 14. Záver
Milí členovia, upozorňujem vás hlavne na bod 11 navrhovaného programu. Tohto roku sa totiž uskutočnia voľby do výboru a tiež kontrolnej komisie SRZ – MO Švedlár. Preto vás v mene výboru chcem požiadať, aby ste zvážili vašu kandidatúru do týchto radov. Ak sa rozhodnete kandidovať, alebo nejakého kandidáta navrhujete, pošlite nám vaše návrhy najneskôr do 15. marca, resp. odovzdajte ich nášmu hospodárovi p. Majkutovi v Mníšku nad Hnilcom. My vás potom doplníme na hlasovací lístok. Tešíme sa na stretnutie s vami.
Ing. Lukáš Ivančo
tajomník SRZ – MO Švedlár