Balík 5 (komplet člen + kaprová)

110,00

Balík 5 (komplet člen + kaprová)
Muži – Ženy – Dôchodcovia
Členská známka……………29,00
Povolenka P (mies.)………30,00
Kaprové povolenie ročné
(k miestnemu povoleniu)
Povolenie K (zväzové)….50,-€
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu…………………………….110,00,- €