Balík 5 (komplet člen + kaprová)

97,00

Balík 5 (komplet člen + kaprová)
Muži – Ženy – Dôchodcovia
Členská známka……………29,00
Povolenka P (mies.)………27,00
Kaprové povolenie ročné
(k miestnemu povoleniu)
Povolenie K (zväzové)….40,-€
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu…………………………….97,00,- €