Balík 6 (komplet mládež člen do 18 + kaprová)

123,00

Balík 6 (komplet mládež člen do 18 + kaprová)
Členská známka……………17,00
Povolenka P (mies.)………30,00
Kaprové povolenie ročné
(k miestnemu povoleniu)
Povolenie K (zväzové)….75,-€
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu………………………..123,00,- €