Balík 6 (komplet mládež člen do 18 + kaprová)

85,00

Balík 6 (komplet mládež člen do 18 + kaprová)
Členská známka……………17,00
Povolenka P (mies.)………27,00
Kaprové povolenie ročné
(k miestnemu povoleniu)
Povolenie K (zväzové)….40,-€
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu………………………..85,00,- €