Balík 7 (komplet dieťa do 15 + kaprová)

32,00

Balík 7 (komplet dieťa do 15 + kaprová)
Členská známka……………..1,00
Povolenka P (mies.)………15,00
Kaprové povolenie ročné
(k miestnemu povoleniu)
Povolenie K (zväzové)….15,-€
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu…………………………….32,- €